Tư vấn môi trường

  • Tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ xử lý nước thải, nước cấp.

wwtp-design

  • Tư vấn lập dự án đầu tư các dự án môi trường.
  • Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi cho các dự án môi trường.

feasibility-study-project

  • Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường.
  • Lập Kế hoạch bảo vệ môi trường.

eia-services

  • Lập Báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn ngay về sản phẩm và báo giá tốt nhất :

Tel: 08280 666 88 /  0913762386

Email: phattrienduan.mb@vuhoangco.com.vn / ngochq@vuhoangco.com.vn