Tư vấn môi trường

  • Tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ xử lý nước thải, nước cấp.

wwtp-design

  • Tư vấn lập dự án đầu tư các dự án môi trường.
  • Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi cho các dự án môi trường.

feasibility-study-project

  • Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường.
  • Lập Kế hoạch bảo vệ môi trường.

eia-services

  • Lập Báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường.