Natri silicat – Na2SiO3

Công thức hóa học : Na2SiO3

Tên hóa học : Natri Silicat, Sodium Silicate

Xuất xứ: Trung Quốc

Qui cách : 30kg/can