Javen – NaClO 10-12%

Công thức hóa học : NaOCl

Tên hóa học ; Natri hypochlorit; Dịch tẩy trắng, Javen

Xuất xứ: Việt Nam

Tỷ trọng : 1,145 g/cm3

Qui cách : Can/phi/tank/xe téc