Javen – NaClO 7-9%

Công thức hóa học : NaOCl

Tên hóa học : Natri hypochlorit; Dịch tẩy trắng, Javen

Xuất xứ: Việt Nam

Tỷ trọng : 1,120 g/cm3

Qui cách : Can/phi/tank/xe téc