Showing all 16 results

Hóa chất công nghiệp

Amoni Clorua – NH4Cl

Hóa chất công nghiệp

Axit Citric – C6H8O7

Hóa chất công nghiệp

Axit Acetic – CH3COOH 99%

Hóa chất công nghiệp

Axit Boric – H3BO3

Hóa chất công nghiệp

Axit HCl 30% – 32% -35%

Hóa chất công nghiệp

Axit oxalic- H2C2O4 99,6%

Hóa chất công nghiệp

Axit Photphoric – H3PO4

Hóa chất công nghiệp

Axit Sulfuric – H2SO4

Hóa chất công nghiệp

Axit Sulfuric – H2SO4 98%

Hóa chất công nghiệp

Hydrogen peroxide – H2O2 (35- 50%)

Hóa chất công nghiệp

Natri Sunfua – Đá thối – Na2S

Hóa chất công nghiệp

Thiếc Sunphat-SnSO4

Hóa chất công nghiệp

Xút lỏng- NaOH 32% – 50% 

Hóa chất công nghiệp

Xút vảy, xút hạt NaOH 99%

Hóa chất công nghiệp

Đồng sunphat – CuSO4.5H2O