Showing all 6 results

Hóa chất công nghiệp

Axit Citric – C6H8O7

Hóa chất công nghiệp

Axit HCl 30% – 32% -35%

Hóa chất công nghiệp

Borax Pentahydrate – Na2B4O7 99%

Hóa chất công nghiệp

Natri bicacbonat – NaHCO3 99%

Hóa chất dệt nhuộm

Natri Clorua – NaCl 99%

Hóa chất công nghiệp

Natri metabisulfit – Na2S2O5